Onze visie op personele inzet

Onze visie op personele inzet

Wij hebben onze visie op de personele inzet van onze medewerkers en de samenstelling van ons medewerkersbestand voor je op een rij gezet. Daarmee kun je jezelf een beeld vormen op welke wijze wij invulling geven aan ons personeelsbeleid en op welke wijze wij goede kwaliteit van zorg willen realiseren.

Visie van de Frankelandgroep op de personele inzet binnen haar zorglocaties (verpleeg- en verzorgingshuiszorg) en gegevens over de personele samenstelling

1. We werken en handelen vanuit onze zorgvisie: zo gewoon mogelijk

De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat bewoners/cliënten zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk hun eigen leefstijl in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. De specifieke achtergrond van een bewoner/cliënt en zijn gewoonten, wensen en behoeften zijn richtinggevend voor de zorg en ondersteuning die we bieden.

Zo is iedereen welkom ongeacht seksuele voorkeuren en gender identiteiten. Dit keert terug in ons dagelijks handelen waarbij we ons inzetten voor een gastvrij leefklimaat en sociale acceptatie, zodat bewoners/cliënten zich bij ons welkom en thuis voelen.  

De kern van onze zorgvisie is maximale aandacht voor het welzijn en mentaal welbevinden van onze bewoners/cliënten. Zij kunnen hun dagritme, activiteiten en sociale contacten binnen de Frankelandgroep dan ook ‘zo gewoon mogelijk’ voortzetten. In deze filosofie past een breed activiteitenaanbod en uitgebreide welzijnsvoorzieningen, waarmee we willen aansluiten bij de interesses van diverse doelgroepen ouderen.

2. Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor kwalitatief goede en liefdevolle zorg

We geloven dat kwalitatief goede en liefdevolle zorg, met echte aandacht voor bewoners en voldoende mogelijkheden voor een zinvolle en aangename dagbesteding, begint bij het inzetten van voldoende, bevoegde, deskundige, bevlogen en betrokken medewerkers. Dit vormt voor de Frankelandgroep het vertrekpunt bij de vaststelling (aantal Fte’s en samenstelling naar bevoegdheden, kennis en vaardigheden) van de zorgformatie.

3. We kiezen er weloverwogen voor om meer personele zorgformatie in te zetten

Onder de zorgformatie verstaan we in deze alle verzorgende en verpleegkundige medewerkers die directe zorgverlening bieden aan onze bewoners, alsook de medewerkers die worden ingezet ten behoeve van (welzijns)activiteiten voor onze bewoners en begeleiding op huiskamers.

De zorgformatie wordt zodanig ingevuld dat er voldoende tijd, aandacht en deskundigheid aanwezig is om bewoners goede zorg, de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en om toezicht te houden.

De Frankelandgroep kiest er weloverwogen voor om meer personele zorgformatie in te zetten. We streven hierbij naar een zorgbezetting van meer dan 100%. Die geeft ons de ruimte om buitengewoon goede zorg te verlenen.

Hoog gekwalificeerd personeelsbestand

4. De Frankelandgroep kiest voor een hoog gekwalificeerd personeelsbestand

De Frankelandgroep heeft een eigen personeelsnorm vastgesteld, die onder andere voorziet in een hoog kwalificatieniveau van zorgmedewerkers. De concrete invulling daarvan is opgenomen in ‘Gegevens personele samenstelling’.

Daaruit mag ook blijken dat er sprake is van een goede mix van medewerkers rond de verschillende bewonersgroepen. Naast onze zorgteams is er een uitgebreid team van activiteitenbegeleiders voor een divers activiteiten- en welzijnsaanbod voor bewoners. We hebben eveneens een breed deskundig team van specialisten ouderengeneeskunde en paramedische behandelaren.

5. We werken met vaste zorgteams en elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider

De Frankelandgroep werkt met een vaste samenstelling van zorgteams. Zorgmedewerkers kénnen de bewoners, weten wat hun achtergrond is en waar hun persoonlijke wensen en behoeften liggen.

We maken zo min mogelijk gebruik van interim professionals of uitzendkrachten. Elke locatie heeft een eigen flexpool van zorgmedewerkers die bij ziekte/vakantieperiodes op zorgafdelingen kan bijspringen. Deze zorgmedewerkers zijn vertrouwd met de cultuur van de Frankelandgroep en kennen de werkwijze op de zorgafdelingen goed.

Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Deze verzorgende/verpleegkundige, met een kwalificatieniveau van minimaal niveau 3, verzorgt de bewoner zoveel mogelijk en ondersteunt hem/haar bij de dagelijkse gang van zaken. De persoonlijk begeleider is de vaste contactpersoon voor de bewoner en zijn mantelzorgers.

Zwembad Frankeland

6. Goede zorg begint bij tevreden medewerkers

De Frankelandgroep zet zich er ten volle voor in dat medewerkers gezond, veilig en met plezier kunnen werken. Zo streven we naar een hoge medewerkerstevredenheid en een laag ziekteverzuim onder medewerkers.

In mei 2021 hebben we opnieuw meegedaan aan het Beste Werkgeversonderzoek van Effectory. Dit onderzoek heeft inmiddels een andere naam gekregen, te weten ‘World-class Workplace’. Met deze uitkomsten hebben we het label ‘World Class Workplace 2022’ behaald. Daarnaast zijn we voor de vijfde keer op rij Beste werkgever in de sector verzorging, verpleging en thuiszorg geworden.

In 2021 scoorden we op het gebied van verzuim en inzetbaarheid in de Vernet Health Ranking een 8,9. Daarmee presteert onze organisatie goed op alle verzuimonderdelen en kunnen wij ons meten met de besten uit de branche. Het ziekteverzuimpercentage van de Frankelandgroep is eind 2021 geëindigd op 5,69%. In vergelijking met het landelijk ziekteverzuimpercentage van bijna 9% is dit een prestatie van formaat. 

7. Er is continu aandacht voor deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers

Medewerkers worden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen/ontplooien door middel van (bij)scholing en trainingen. Hiertoe heeft de Frankelandgroep een eigen opleidingsinstituut genaamd Leer- en Ontwikkelcentrum Frankelandgroep.

Zorgteams worden voortdurend geschoold op verzorgende en verpleegkundige vaardigheden, maar ook ten aanzien van onderwerpen zoals persoonsgerichte zorg, onbegrepen gedrag, goed in gesprek, cliëntveiligheid en diverse ziektebeelden.

Overleg

8. We hechten veel waarde aan informele zorg

De Frankelandgroep mag rekenen op de inzet van een groot aantal vrijwilligers die het mogelijk maakt om extra aandacht en tijd te geven aan bewoners én die er mede aan bijdraagt dat er een breed, divers aanbod aan welzijnsactiviteiten kan worden gerealiseerd.

Daarnaast spelen mantelzorgers bij de Frankelandgroep een belangrijke rol als volwaardige en medeverantwoordelijke zorgpartners. Zij zijn immers de meest nabije ‘ervaringsdeskundigen’ in de zorg aan en ondersteuning van de bewoners van onze locaties. Juist in het samenspel tussen een bewoner, de betrokken mantelzorgers en het zorgteam kan goede en liefdevolle zorg worden geboden.